Regulamin serwisu ekspresów

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady usługi serwisu sprzętu marki Saeco, Philips, Jura, Bosch, Siemens, DeLonghi, Melitta, Nivona, Venezia, Fresco, Dr.Coffee, Gaggia i innych które zostaną przyjęte do serwisu na podstawie protokołu przyjęcia
  w systemie online lub na podstawie protokołu przyjęcia.
 2. Serwis świadczy firma kawawbiurze.pl z siedzibą w 80-180 Gdańsk-Kowale,
  ul.  Siostry Faustyny 4c NIP: 5831774020.
 3. Przez „Usługę serwisu” należy rozumieć konserwację, diagnostykę, naprawę odpłatną, naprawę gwarancyjną lub każdy inny rodzaj usługi świadczonej w ramach działalności serwisu Kawawbiurze.pl.
 4. Miejscem przyjmowania i wydawania sprzętu oddanego do dokonania Usługi serwisu jest siedziba Kawawbiurze.pl 80-180 Gdańsk-Kowale, ul.  Siostry Faustyny 4c lub biuro klienta jeśli klient prowadzi działalność gospodarczą bez względu na jej formę.
 5. Klientem jest każda osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania Usługi serwisu.

§ 2. Czas naprawy

 1. Czas naprawy Urządzenia wynosi do 20 dni roboczych od chwili dostarczenia do Serwisu.
 2. Czas ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych, w szczególności na skutek zmiennej dostępności części Urządzeń.
 3. Czas ten może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez Serwis zatajonych przez Klienta informacji, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę Urządzenia lub zdarzeń losowych.

§ 3. Procedura serwisowania

 1. Warunkiem rozpoczęcia usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia serwisowego osobiście lub mailowo na adres:  serwis@kawawbiurze.pl
 2. Dostarczenie Urządzenia do Serwisu może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
  – osobiście w siedzibie Serwisu Gdańsk-Kowale, ul.  Siostry Faustyny 4c

– Naprawy pogwarancyjne i gwarancyjne z wysyłką kurierem („Door to door”) po mailowym uzgodnieniu z serwisem na adres serwis@kawawbiurze.pl

 1. W zgłoszeniu „Door to door” wadliwe Urządzenie jest odbierane przez kuriera, naprawiane w Serwisie, a następnie dostarczane w to samo miejsce (lub inne wskazane przez Klienta). W przypadku naprawy gwarancyjnej wszelkie koszty pokrywa Kawawbiurze.pl. W innym przypadku naliczany jest koszt transportu
  i pakowania w wysokości 29 złotych netto (w jedną stronę).
 1. Aby skorzystać z usługi „Door to door” należy:

– skontaktować się z obsługą serwisu mailowo na adres serwis@kawawbiurze.pl
–  podać niezbędne dane potrzebne kurierowi do odbioru urządzenia (podanie danych dotyczących awarii – objawy oraz danych adresowych – adres do odesłania urządzenia po naprawie, telefon kontaktowy, adres mailowy)

 1. W przypadku wysłania urządzenia za pośrednictwem kuriera, Klient odpowiednio zabezpiecza Urządzenie na czas transportu (w szczególności Urządzenie nie może przemieszczać się wewnątrz opakowania). Ryzyko uszkodzenia Urządzenie w czasie transportu do Serwisu ponosi Klient. Urządzenie na naprawę gwarancyjną powinno być wysyłane w oryginalnym fabrycznym opakowaniu wraz z fabrycznymi zabezpieczeniami.
  Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia urządzenia i wykonania Usługi serwisowej, jeśli stwierdzi, że Urządzenie nie zostało przez Klienta właściwie zabezpieczone na czas transportu.
 2. W momencie dostarczenia Urządzenia do Serwisu, Klient zrzeka się praw własności na zużyte części, które zostają wymienione na nowe w ramach Usługi serwisowej. Kawawbiurze.pl zobowiązuje się przekazać je na rzecz specjalistycznej firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów. W wyjątkowym przypadku Klient może wyrazić chęć zatrzymania zużytych części wymontowanych z Urządzenia. Należy zgłosić to przed przekazaniem Urządzenia do Serwisu. Odesłanie zużytych części nastąpi w oddzielnej paczce by nie narazić Urządzenia na uszkodzenia w transporcie. Za dodatkową przesyłkę opłaty ponosi Klient.
 3. Po naprawie Urządzenie w niektórych przypadkach jest przywracane do ustawień fabrycznych.
 4. W przypadku odmowy wykonania odpłatnej naprawy Urządzenia dostarczonego do zdiagnozowania przez Serwis, Klient obciążony zostanie kosztem diagnostyki w wysokości 150 złotych brutto oraz kosztami transportu.
 5. W przypadku osobistego dostarczenia Urządzenia do Serwisu, Klient otrzymuje pisemne lub elektroniczne potwierdzenie zlecenia naprawy. Potwierdzenie to należy okazać  w chwili osobistego odbioru Urządzenia po naprawie.
 6. Jeśli Serwis wykonuje instalację ekspresu po zakupie lub naprawie u klienta to gwarancja na przyłącze wodne i elektryczne jest rozruchowa – do momentu uruchomienia ekspresu w tym samym dniu – klient odpowiada za późniejszą eksploatację i konserwację przyłącza.
 1. Wyłączenie odpowiedzialności:

– serwis nie ponosi odpowiedzialności za usterki, które ujawniły się podczas naprawy urządzenia lub po jego naprawie a nie mają z naprawą żadnego związku.

– serwis nie ponosi odpowiedzialności za usterki, których nie można było stwierdzić podczas przyjęcia urządzenia do naprawy, ze względu na stan urządzenia.

– serwis nie ponosi odpowiedzialności za usterki, które mogą wyniknąć podczas naprawy sprzętu w serwisie nie z winy serwisu i wpłynąć na funkcjonalność sprzętu sprzed podjęcia czynności serwisowych.

§ 4. Gwarancja

 1. Serwis udziela 90-dniowej gwarancji na wykonaną usługę, od momentu powiadomienia klienta o gotowości wydania urządzenia po zakończonej naprawie, lub jego dostarczenia w przypadku obsługi door2door.
 2. W/w gwarancja nie obowiązuje lub może być ograniczona w przypadku braku wyrażenia przez Klienta zgody na wymianę zużytego elementu Urządzenia jednoznacznie zakwalifikowanego przez serwis do wymiany.
 3. Gwarancja naprawy nie przysługuje w przypadku stwierdzenia:

– nieprzestrzegania zasad użytkowania Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych Urządzenia,

– zawilgocenia, zalania, działania temperatury w zakresie niedopuszczalnym przez producenta,
– próby napraw przez nieuprawnione osoby.

– uszkodzenia w transporcie

– stosowania nieoryginalnych przewodów elektrycznych lub akcesoriów

– uszkodzenia przez nieodpowiednie stosowanie środków do konserwacji

 1. Potwierdzeniem gwarancji jest paragon, faktura lub inny dokument dokumentujący uiszczenie opłaty za Usługę serwisu.

§ 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest kawawbiurze.pl Michał Ścisk, 80-180 Gdańsk, ul. Siostry Faustyny 4c; NIP: 583-177-40-20
 2. Na potrzeby Serwisu będą przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy. Dane osobowe posłużą do kontaktu z Klientem. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność realizacji usług serwisowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu realizacji usług serwisowych jest zgoda Klienta wyrażona na podstawie (art. 6 ust. 1 pkt a) oraz b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
  a. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
  b. podmioty, którym kawawbiurze.pl powierzyła przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
  c. odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne oraz spółki z grupy kapitałowej.
 5. kawawbiurze.pl realizuje prawa przysługujące podmiotom danych w postaci:
  a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Przekazując Urządzenie do dokonania Usługi serwisu Klient wyraża zgodę na koszty konserwacji zgodne z cennikiem Kawawbiurze.pl dostępnym w punkcie odbioru Urządzeń do naprawy oraz akceptuje niniejszy Regulamin dostępny na stronie www.kawawbiurze.pl
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 3. Kawawbiurze.pl zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w dniu wskazanym przez www.kawawbiurze.pl ale nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia zmian na stronie internetowe www.kawawbiurze.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy.