BONY ZA ZAKUPY

Mechanizm działania bonów w skrócie.

1. Bony działają dla wszystkich produktów znajdujących się na stronie internetowej www.kawawbiurze.pl

2. W zależności od wydanej kwoty klient otrzymuje bon do wykorzystania na kolejne zakupy:

ZAKUPY w zakresie:

1200,00 zł – 2900,00 zł  – bon o wartości 100 zł

2900,01 zł – 4500,00 zł  – bon o wartości 200 zł

4501,01 zł – 7500,00 zł – bon o wartości 300 zł

Powyżej 7501,00 zł  – bon o wartości 500 zł

3. Klient otrzymuje bon w postaci kodu jednorazowego z systemu do jednorazowego wykorzystania. Kod może być przekazany na email lub w wersji papierowej w siedzibie sprzedającego

4. Bon jest ważny następnego dnia po dniu dokonania zakupów do 15.01.2020 r.

Regulamin:

  1. Organizator promocji.

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej „ BONY ZA ZAKUPY”  jest firma kawawbiurze.pl  ul. Siostry Faustyny 4C 80-180 Gdańsk Kowale NIP 5831774020 zwana dalej kawawbiurze.pl

  1. Prawne uregulowania promocji.

2.1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest w sklepach objętych promocją i na stronie internetowej kawawbiurze.pl

2.2. Udział w promocji jest dobrowolny.

  1. Czas trwania, przedmiot i miejsce promocji.

3.1 Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym kawawbiurze.pl w terminie od 29.10.2019 do 15.01.2020

3.2. Bony wydawane będą w terminie od 29.10.2019 do 15.01.2020 bezpośrednio po zakupie

3.3. Warunkiem uzyskania bonu jest zakup dowolnego asortymentu za minimum 1200zł dowolnej marki ze strony sklepu www.kawawbiurze.pl

3.4. Termin realizacji bonu obowiązuje od 29.10.2019 do 15.01.2020 Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia prawnie zobowiązującej obie strony umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia za pomocą strony internetowej kawawbiurze.pl

3.5 Bon uprawnia do zakupu wszystkich produktów ze strony sklepu

3.6. Kawawbiurze.pl ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji bez podawania przyczyny, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w regulaminie promocji na stronie internetowej. Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych – umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem.

  1. Zasady promocji

4.1. Uczestnikiem promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221,  oraz osoba prawna, która akceptuje niniejszy regulamin.

4.2. Promocja polega na możliwości otrzymania bonu na kolejne zakupy według następujących widełek:

W zależności od wydanej kwoty klient otrzymuje bon do wykorzystania na kolejne zakupy:

ZAKUPY w zakresie:

1200,00 zł – 2900,00 zł – bon o wartości 100 zł

2900,01 zł – 4500,00 zł – bon o wartości 200 zł

4501,01 zł – 7500,00 zł – bon o wartości 300 zł

Powyżej 7501,00 zł – bon o wartości 500 zł

4.3. Realizacja bonów otrzymanych po zrealizowaniu zamówienia poprzez stronę internetową, odbywa się w sklepie internetowym na www.kawawbiurze.pl lub poprzez zamówienie mailowe na adres sklep@kawawbiurze.pl

4.4. Promocja „ BONY ZA ZAKUPY”  nie łączy się z innymi rabatami lub promocjami – bony nie sumują się.

4.5 Do jednego paragonu czy faktury można otrzymać wyłącznie 1 bon.

4.6. Klient otrzymuje bon w postaci kodu wysyłanego drogą elektroniczną na e-mail podany w zamówieniu.

  1. Pozostałe.

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo – z uzasadnionych przyczyn – do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych uczestników promocji (klientów) poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach lub na stronie kawawbiurze.pl  Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

5.2. Regulamin obowiązuje w dniach od 29.10.2019 do 15.01.2020

5.3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma  Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 ).

5.4. Niniejszy regulamin jest jedynym autentycznym dokumentem regulującym zasady promocji.

5.5. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w miejsce tych postanowień regulaminu obowiązują postanowienia przepisów bezwzględnie obowiązujących. To samo dotyczy oceny niniejszego regulaminu z punktu widzenia treści art. 3851 i art. 3853 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 ).Copyright © 2010-2019 kawawbiurze.pl